Mongolia: Overcoming insurance challenges

In English

Монгол улс: Даатгалын бэрхшээлийг даван туулах нь

Монголд Засгийн газар даатгалын үндсэн шимтгэлийн хөтөлбөрийг өргөжүүлэхийн хэрээр байгалийн ашигт малтмалын орлогоос эдийн засгийн өсөлт нэмэгдэж хувийн даатгалын зах зээлийн эрэлт хэрэгцээ өсөх хандлагатай байна. Гэсэн хэдий ч үүнийг тусгай хууль тогтоомжийн дагуу зохицуулах шаарлдагатай ба эрх баригчдийн тулгамдсан асуудал болоод байна.

Монголын даатгал ба хүний хөгжлийн сан (МДХХС) 6-р сард тайлагнахдаа 2,8 сая хүн амын 555,000 хүн л даатгалд хамрагдсан ба үүнд тэтгэвэр, нийгмийн хамгаалаллын, эрүүл мэндийн даатгал, ажилчдийн нөхөн олговор ба ажилгүйдлийн нөхөн төлбөр орсон ба өмнөх оныхтой харьцуулвал 13.6%-р нэмэгджээ.

Монголын даатгалын зах зээл нь одоо ч хөгжлийнхөө шатанд явж байгаа ба анхны хууль 1997 онд батлагдсан. Хувийн даатгалын зах зээл жижиг хэвээр л байгаа ба 2011 онд 17 компани нийт 57 тэрбум төгрөгийн (41.7 сая ам. доллар) хөрөнгөн дээр үйл ажиллагаагаа явуулж байсан байна. Тухайн салбарыг хөгжүүлэхэд үйлчлүүлэгчдийн даатгалын талаархи мэдлэг муу, алслагдсан хөдөөгийн оршин суугчдад хүрэх боломжгүй зэрэг бэрхшээлүүд тулгардаг. Нэмж хэлэхэд тус улсад томоохон олон улсын даатгагчид үйл ажиллагаа эрхэлдэггүй юм.

Энэ нь ойрын жилүүдэд өөрчлөгдөх төлөвтэй байгаа боловч уул уурхайн салбарын огцом өсөлтөөс л орлого нэмэгдэж хуримтлал үүснэ. 1 хүнд ноогдох ДНБ дундаж орлого 2008 онд 3000 ам.доллар байсан бол томоохон нүүрсний ба зэсний уурхайнууд үйлдвэрлэлээ нэмэгдүүлснээр 2016 он гэхэд 8000 ам. доллар болох төлөвтэй байна.

Монголын даатгаагчдын нийгэмлэгийн сүүлийн үеийн үзүүлэлтээр өсөлтийн анхны шинж тэмдэг илэрч байгаа бөгөөд 2011 оны 2-р улиралд орлогын шимтгэл өмнөх оныхоос 48% буюу 24.2 тэрбум төгрөг хүртэл өсч, нийт хөрөнгө өмнөх оныхоос 60% буюу 72.2 тэрбум төгрөгөөр нэмэгджээ.

Одоогийн байдлаар автомашин ба орон сууцны даатгалд нийт хүн амын 5% хамрагдсан ч Монголын засгийн газар 10-р сарын 1-нээс автомашиныг зайлшгүй даатгуулах тухай хуулийг батласан байна. Мөн бага хүүтэй орон сууцны зээлийг анх орон сууц худалдан авагчдад 6%-н хөнгөлөлттэй зээлээр олгохоор төлөвлөгдөж байна. Энэ нь даатгалын бизнес, зээл, зээлдэгчийг буюу аль алийг нь дэмжих болно.

Урьд өмнө төрийн эзэмшилд байсан даатгагч Монгол Даатгалын тооцооллоор 2011 онд Монголын 300,000 автомашины зөвхөн 10% нь даатгалд хамрагдсан байжээ. 2012 оны 10-р сард автомашины албадан даатгалыг гаргаснаар даатгалын зах зээл 30%-иар нэмэгдэж шимтгэлийн хэмжээ 15 тэрбум (11 сая доллар) төгрөгөөр өсөх төлөвтэй байна. Монгол Даатгал нь улсын хувийн даатгалын зах зээлийн ойролцоогоор 30%-ийг эзэмшдэг ба 7 жижгэвтэр өрсөлдөгчдийн дунд голлох байр суурь эзэлдэг.

2011 онд Санхүүгийн Зохицуулах Хороо (СЗХ) өөрийн орны даатгалын салбарын найдвартай байдлыг нэмэгдүүлэх үүднээс компаниудад өөр хоорондоо хэрэглэгчдийн мэдээллийг солилцох санал тавьжээ. Энэ алхмын зорилго нь тус зах зээлийн үр ашиггүй байдлыг бууруулахад оршино. Мөн СЗХ нь хэрэглэгчдийн итгэлийг нэмэгдүүлэхийн тулд даатгалын гэрээг эзэмшигчдэд хүссэнээ олж авахад туслахаар анхааран ажилладаг.

Өсөж буй орлого нь тухайн за зээлд мал аж ахуй ба бичил даатгалыг нэмэгдүүлснээр үндсэн сегмент/хэсэг/ өсөх хандлагатай байна. Тус улс 40 сая толгой малтай боловч “зуд” гэж нэрлэгдэх хахир хүйтэн өвөлд нэрвэгдэх аюултай байдаг. Индекст суурилсан Мал Даатгуулах төсөл гэж нэрлэгдэх Дэлхийн Банкнаас гаргасан бичил даатгалын хөтөлбөр нь малчдыг малаа алдах санхүүгийн муу үр дагавараас сэргийлэх туршилтын төсөл байсан ба 2009 онд хэрэгжсэнээс хойш томоохон амжилтанд хүрч бодлогын орлогын 2011 оны үндэсний борлуулалт 436 сая төгрөгийн (318,800 сая доллар) дүнтэй хаагдсан байна.

Тус улсын бага орлогын түвшингээс үүдэн нэмэгдсэн боломжийг үл харгалзан үндэсний бичил даатгалын сегментууд муу хөгжсөн.

2010 онд Монголд байрлах бичил санхүүжүүлэгч ХАС Банк нь Тэнгэр даатгагчтай хамтран гэнэтийн ослын ба эрүүл мэндийн даатгал гэсэн 2 бичил даатгалын төрлийг гаргажээ. Гэвч одоог хүртэл борлуулалтын талаар мэдээлэл байхгүй байна.

Уул уурхайн салбар хөгжсөнөөр хөдөлмөрийн даатгалын сегмент мөн өсөх хандлагатай байна. Тус салбарт 2011 онд 45,000 ажилчид ажиллажээ.

Гадны чинээлэг хүмүүс ихээр ирж байгаатай холбогдуулан 2011 онд Мандал Даатгал тэдэнд зориулсан жижиглэнгийн ба худалдааны үйлчилгээг гаргажээ.

Шинэ үйлчилгээ нэмэгдэх төлөвтэй байгаа боловч зохицуулалтанд нь анхаарах шаардлагатай байна. Азийн Хөгжлийн Банкны 2011 оны 12-р сарын тайланд “2004 оны 4-р сарын Даатгалын тухай хуулинд ороогүй амь насны даатгал ба давхар даатгал зэрэг шинэ даатгал гарсан нь зохицуулалт хэрэгтэйг харуулж байгаа учраас СЗХ-оос цаг үетэйгээ хөл нийлүүлэх ёстойг сануулж байна” гэжээ.

Одоогийн байдлаар Засгийн газар мэргэжлийн хариуцлагын даатгалтай холбоотой хууль дүрмийг даатгалын хуулинд шинэчлэл хийн оруулж өөрчлөх талаар бодолцож байна. Хөрөнгийн хэмжээний доод хязгаарыг өсгөх мөн пүүсүүдэд хөрөнгө оруулалтын дансан дахь мөнгөө илүү захиран зарцуулах боломж олгох зорилгоор энэ оны сүүлээр хууль тогтоомжинд өөрчлөлт оруулах төлөвтэй байна.

 

Mongolia: Overcoming insurance challenges

As government programmes expand basic insurance coverage in Mongolia, economic growth spurred by resource revenues is expected to create surging demand in the private insurance market. However, ensuring the latter is managed by appropriate legislation represents a challenge to regulatory bodies.

In June, Mongolia’s Insurance and Human Development Fund (HDF) reported that 555,000 people out of the country’s 2.8m population were now covered by a social insurance scheme, which includes pensions, social welfare, health, worker’s compensation and unemployment benefits, representing a 13.6% year-on-year (y-o-y) rise.

Indeed, the whole insurance market in Mongolia is still in the development stage, with the first law enacted as recently as 1997. The private insurance market remains small, with 17 companies operating on MNT57bn ($41.7m) total capital as of 2011. There are a number of major challenges for sector growth, including a low level of consumer education on insurance and difficulty in reaching a scattered rural population. Additionally, there are currently no major international insurers with operations in the country.

This is widely expected to change in the coming years, however, as the rapid growth of the mining industry increases incomes and generates wealth. GDP per capita is expected to increase from $3000 in 2008 to $8000 by 2016, as vast coal and copper mines increase production.

According to the Mongolian Insurers Association, early signs of growth have already been seen in the most recent figures, with total premium income rising by 48% y-o-y to MNT24.2bn ($17.7m) by the second quarter of 2011 and total assets increasing to MNT72.2bn ($52.8m), a 60% y-o-y rise.

While auto and home insurance penetration is currently less than 5% of the population, the Mongolian government has already approved a law that will make auto insurance mandatory by October 1. Low-income housing projects are also planned, which will provide 6% loans on home purchases for first-time buyers. And that in turn will generate insurance business, on the loans, the borrowers or both.

Leading former state insurer Mongol Daatgal has estimated that in 2011, only 10% of the 300,000 vehicles in Mongolia had coverage. It is expected that the introduction of mandatory auto insurance in October 2012 will lead to an immediate 30% expansion in the size of the market, creating a MNT15bn ($11m) rise in premiums. Mongol Daatgal comprises around 30% of the country’s private insurance market, with seven smaller competitors capturing the majority of the remainder.

In a boost for the domestic insurance industry’s credibility, in 2011 the Financial Regulatory Commission (FRC) proposed that companies share customer data with each other. The aim of this move is to eliminate market inefficiencies. The FRC has also focused on helping policyholders receive what they are contractually owed in a bid to improve consumer confidence.

Key segments expected to grow as rising incomes generate growth in the market are livestock insurance and micro-insurance. While the country has a livestock population of some 40m, Mongolia is also susceptible to notoriously harsh winters, known as dzuds. The Index-based Livestock Insurance Project, a World Bank-backed microinsurance programme designed to protect farmers from the financial consequences of losing their herds, has become a major success since its launch as a pilot project in 2009, with national sales for 2011 closing at MNT436m ($318,800) in policy income.

There has been less development in more traditional microinsurance segments, despite the potential raised by the country’s low income levels. In 2010 Xac Bank, a Mongolia-based micro-financer, in partnership with local insurer Tenger, launched two microinsurance products: personal accident insurance and health insurance. However, as yet there is no sales data available.

The labour insurance segment also presents huge potential, thanks to the expanding mining sector. In 2011, some 45,000 workers were employed in the sector. An influx of wealthy expatriates is also leading to the creation of niche products, with Mandal Insurance in 2011 launching a dedicated range of retail and commercial services specifically for expatriates.

The expected increase in the number of products has, however, raised concerns over regulation. The Asian Development Bank wrote in a December 2011 report, “Many new insurance products, such as life insurance and re-insurance, which are not included in the Law on Insurance April 2004, are currently emerging and regulations need to be prepared, thus challenging the FRC to keep pace with the market.”

The government is currently mulling reforms to the insurance law, which include the creation and modification of rules regarding professional liability insurance. Proposed legislative changes expected later this year aim to increase minimum capital requirements, as well as allow firms to obtain more control over what can be done with investment accounts.

Covid-19 Economic Impact Assessments

Stay updated on how some of the world’s most promising markets are being affected by the Covid-19 pandemic, and what actions governments and private businesses are taking to mitigate challenges and ensure their long-term growth story continues.

Register now and also receive a complimentary 2-month licence to the OBG Research Terminal.

Register Here×

Product successfully added to shopping cart

Read Next:

In Asia

Emerging markets seek solutions amid increase in plastic waste

More than two years after the start of the Covid-19 pandemic, many emerging markets are still dealing with high levels of plastic waste. Amid numerous environmental and health challenges,...

In Financial Services

Ismail Ersahin, Executive Director, World Association of Investment...

What are your expectations for global investment flows in the next year, and what more can investment agencies do to accelerate economic recovery in the wake of the Covid-19 pandemic? 

Latest

Colombia establece las bases para su incorporación en la OCDE

En virtud de una década de sólido desempeño económico y las claras intenciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) de aumentar el número de economías...